Läkarprogram i Danmark

Danmark var länge det populäraste valet bland svenskar som vill utbilda sig till läkare i utlandet.

Det finns flera fördelar med att studera i Danmark: 1) som svensk läkarstudent behöver man inte betala någon studieavgift, 2) språket är nära besläktat med svenskan, 3) det finns goda infrastrukturella förbindelser med Sverige, 4) det finns mycket goda möjligheter till högre avlönade och lägre beskattade extraknäck och sommarjobb samt 5) landets läkarutbildningar har ett gott internationellt anseende vilket är en fördel ifall man funderar på en internationell läkarkarriär.

Det är även möjligt att skriva tentamen på svenska.


Visa Läkarutbildningar på en större karta

Svenska läkarstudenter per lärosäte

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid danska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.

Årskullarnas utveckling

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa en uppskattning av antalet nyantagna till läkarstudier i landet och hur de olika årskullarnas storlek har utvecklats över tiden (mätt enligt antalet läkarstudenter med studiemedel från CSN). Minskningar från ett år till ett annat beror inte nödvändigtvis på avhopp från läkarstudier utan kan även bero på byte till läkarutbildning i ett annat land, slut på CSN-studiemedel eller läkarexamen (det är inte heller säkert att första läsåret med studiemedel är första läsåret i läkarutbildning). Det förekommer också att läkarexamen blir uppskjuten på grund av olika omständigheter, till exempel studieuppehåll.

Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter i en datapunkt vore lägre än 3.

Ansökan och behörighet

Observera att deadline för ansökningar ligger i början av mars månad för båda terminerna! Behörigheten behöver dock inte vara uppfylld vid ansökningstillfället, det går att komplettera till och med sommaren om man meddelar detta i förväg.

Behörighet

Den särskilda behörigheten till läkarstudier i Danmark motsvarar år 2014 dessa svenska kurser:

Antagningskvoter

Kvote 1 är en renodlad betygskvot. Du kan använda kompletteringar för att uppfylla behörighetskraven men du kan inte förbättra ditt betygsgenomsnitt. Ditt betygsgenomsnitt multipliceras med 1,08 i kvote 1 ifall du avslutade din (första) gymnasiala utbildning inom 2 år före ansökningsåret; dispens för fler år kan beviljas om giltiga särskilda skäl föreligger.

Konvertering av betyg

För konvertering av svenska betyg till den danska betygsskalan:
1. Klicka här
2. Välj Sverige
3. Klicka på "Karakterer"
4. Klicka på "omregning (gennemsnitt)"
(observera att svenska meritpoäng inte räknas!)

Eller så läser du bara av diagrammet nedanför...

Antagningsstatistik

Tabellen nedanför visar var gränserna för antagning (övre raden) respektive standby (nedre raden) har legat de senaste åren enligt 7-trins-skalan. Antagningsgränser från före år 2007 har räknats om från 13-trins-skalan.

Kvikbonusen har använts från år 2009, vilket förklarar en stor del av de därpå följande årens högre antagningsgränser vid jämförelser med tidigare år.

Studentboende